•  Our Business Hours: 8.30 AM to 5 PM (GMT +7). Monday - Saturday
  •  Sunday — Closed.

Mitsubishi Genuine Spare Parts 11

MIT MD304007   ท่อหายใจบนฝาวาว E55A
MIT MD304018   ทรานซิสเตอร์จุดระเบิด 6G72 V43W
MIT MD304044   ฝาสูบ E54A
MIT MD304045   ฝาสูบ E54A
MIT MD304048   ฝาสูบ E54A
MIT MD304049   ฝาสูบ E54A
MIT MD304057   บู๊ช (10X8) E54A
MIT MD304099   พูลเลย์พัดลมหม้อน้ำ V45W
MIT MD304100   ปะเก็นท่อร่วมไอดี A123
MIT MD304129   ไดชาร์ท P15W
MIT MD304187   ปะเก็นคาร์บูเรเตอร์ A172A
MIT MD304250   ข้อต่อท่อน้ำ E55A
MIT MD304304   เสื้อสูบ E54A
MIT MD304313   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง V45W
MIT MD304385   อ่างน้ำมันเครื่อง P15W
MIT MD304511   ปะเก็นฝาสูบ L031
MIT MD304512   ปะเก็นฝาสูบ L022
MIT MD304520   ท่อร่วมไอเสีย  ขวา L400
MIT MD304522   ท่อร่วมไอเสีย  ซ้าย L400
MIT MD304543   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี V45W
MIT MD304544   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี V45W
MIT MD304545   ปะเก็นวาล์วน้ำ V45W
MIT MD304553   ฝาครอบท่อร่วมไอเสีย V45W
MIT MD304554  T   อ่างน้ำมันเครื่อง 4D56.S/D K64T
MIT MD304557   พูลเลย์ K64T
MIT MD304557V T   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง 4D56 K64T
MIT MD304565  T   แป๊ปหัวฉีด # 1 4D56 K64T
MIT MD304720   ฝาครอบไดสตาร์ท V45W
MIT MD304816   ท่อร่วมไอเสีย  ขวา V45W
MIT MD304823   ท่อระบายความร้อน E54A
MIT MD304834  T   ลูกสูบ & สลัก K64T
MIT MD304835   ลูกสูบ & สลัก K64T
MIT MD304835  T   ลูกสูบ STD 4D56 K64T
MIT MD304836  T   ลูกสูบ & สลัก K64T
MIT MD304865   ท่อไอเสียย้อนกลับ V45W
MIT MD304900   รีเลย์ หัวเผา K64T
MIT MD304923   ตัวเชื่อมท่อร่วมไอเสีย L047
MIT MD304932   เซ็นเซอร์กันเครื่องน๊อค CK5A
MIT MD304933   ตัวจับการน๊อคของเครื่อง CK5A
MIT MD304937  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน 4D56 K64T
MIT MD304944   ปะเก็นฝาครอบสายพานอันบน L K64T
MIT MD304944  T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง A53
MIT MD304944V T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง  
MIT MD304945   ปะเก็นฝาครอบสายพานอันบน R K64T
MIT MD304945  T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง A55
MIT MD304945V T   ปะเก็นฝาครอบสายพานอันบน R K64T
MIT MD304946   ปะเก็นฝาครอบสายพานอันล่าง L K64T
MIT MD304947   ปะเก็นฝาครอบสายพานอันล่าง R K64T
MIT MD305300  T   ท่อร่วมไอเสีย K64T
MIT MD305300 T   MANIFOLD,EXHAUST L200(P-CAR
MIT MD305301   แผงกันความร้อน K64T
MIT MD305411   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ SPECIAL
MIT MD305412   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ DE3A
MIT MD305416   ยางวงเดือน DE3A
MIT MD305458   ข้อต่อท่อสูญญากาศ CB2A
MIT MD305470   ขายึดรีเลย์หัวเผา K64T
MIT MD305470  T   ขายึดรีเลย์หัวเผา P15W
MIT MD305470V T   ขายึดรีเลย์หัวเผา K77T
MIT MD305479  T   ฝาสูบ KA5T
MIT MD305485   อ่างน้ำมันเครื่อง E55A
MIT MD305626   แผ่นกันความร้อนที่ร่วมไอเสีย L047
MIT MD305630   แผ่นกันความร้อนที่ร่วมไอเสีย SPECIAL
MIT MD305631   แผ่นกันความร้อนที่ร่วมไอเสีย SPECIAL
MIT MD305632   แผ่นกันความร้อนที่ร่วมไอเสีย E15A
MIT MD305640   สกรู แหวน LANC
MIT MD305663   ฝาสูบ E55A
MIT MD305665   ฝาสูบ N33W
MIT MD305771   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ N33W
MIT MD305778   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ N33W
MIT MD305941   เพลาข้อเหวี่ยง V45W
MIT MD305952   ขายึดตัวควบคุมมลภาวะ C11A
MIT MD305970  T   ท่อน้ำเข้าเครื่อง K54W
MIT MD305970V T   ท่อน้ำเข้าเครื่อง 8V KA4T
MIT MD306061   ขายึดท่อร่วมไอดี V45W
MIT MD306078   ซีลหมวกวาวไอดี 4G15 CK2A
MIT MD306079   ซิลหมวกวาวไอดี V45W
MIT MD306146   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD306158   พูลเลย์ V21W
MIT MD306158V T   มูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง KA5T
MIT MD306183   วาวไอเสีย PAJERO V43
MIT MD306183  T   วาลว์ไอเสีย KA5T
MIT MD306207   ฝาครอบท่อร่วมไอเสีย V43W
MIT MD306222   เทอร์โบ Z16A
MIT MD306226   เทอร์โบ Z16A
MIT MD306247   อ่าง'นมค'บน V45W
MIT MD306248   อ่าง น้ำมันเครื่อง ล่าง V45W
MIT MD306250   แผ่นเหล็กอ่าง'นมค' V43W
MIT MD306295   พุลเลย์ปั้มพาวเวอร์ SPECIAL
MIT MD306374   ขายึดยางแท่นเครื่อง F16A
MIT MD306414   ปั๊มน้ำ CA4A
MIT MD306420   ข้อต่อท่อน้ำ V45W
MIT MD306422   ขายึด.ท่อน้ำออก V45W
MIT MD306436   ข้อต่อท่อราวน้ำ-ออก 4G63-16V E55A
MIT MD306447   ขายึดยางแท่นเครื่อง V43W
MIT MD306448   ขายึดเครื่อง V43W
MIT MD306627   ฝาสูบ V45W
MIT MD306648  T   ไดชาร์ท P15W
MIT MD306794   เฟืองเพลาลูกเบี้ยว CA5A
MIT MD306795   เฟืองเพลาลูกเบี้ยว CB4A
MIT MD306820   อ่าง'นมค'บน V45W
MIT MD306863   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CK5A
MIT MD306885  T   ท่อยางเทอร์โบ KA4T
MIT MD306885 T   ท่อยางเทอร์โบ KA4T
MIT MD306893   เซนเซอร์ควบคุมอากาศ V45W
MIT MD306933   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ SPECIAL
MIT MD306934   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ V43W
MIT MD306951   ฝาปิดน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD307007   ถังลม V45W
MIT MD307026   วาวล์ควบคุมก๊าซไอเสีย KA5T
MIT MD307027   วาวล์ควบคุมก๊าซไอเสีย CS3A
MIT MD307104   สายอ่อนไดชาร์ท K64T
MIT MD307132   เสื้อวาวน้ำ 6G72-V6 V43W
MIT MD307137   ท่อแป๊ปน้ำ V43W
MIT MD307161   เข็มขัดรัด V45W
MIT MD307162   เพลาลูกเบี้ยว CA5A
MIT MD307163   เพลาลูกเบี้ยว N11W
MIT MD307164   เพลาลูกเบี้ยว CB4A
MIT MD307210   สปริง V45W
MIT MD307235   ปลอกวาล์ว ไอเสีย V43W
MIT MD307236   ปลอกวาล์ว ไอเสีย V43W
MIT MD307237   ปลอกวาล์ว ไอเสีย V43W
MIT MD307262   ขายึดยางแท่นเกียร์ V45W
MIT MD307341   ซีลหมวกวาวไอเสีย CS3A
MIT MD307342   ซีลหมวกวาวไอเสีย CS3A
MIT MD307343   ซีลหมวกวาว 4G1 E33A C11A CBCK
MIT MD307354   กล่องคอมพิวเตอร์ CB4A
MIT MD307360   ถังลม V45W
MIT MD307378   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ CA5A
MIT MD307406   ท่อหม้อกรองอากาศ V45W
MIT MD307408   ฝาครอบสายพานราวลิ้น L200
MIT MD307409   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK5A
MIT MD307409V T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK4A
MIT MD307448   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-กลาง E54A
MIT MD307487   สายพานราวลิ้น 6G72 PAJERO-V6 V43W
MIT MD307520   เสื้อสูบ CK5A
MIT MD307527   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง L049G
MIT MD307528  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง 4D56 K64T
MIT MD307529   ท่อยางแป๊ปราวน้ำ V45W
MIT MD307531   เข็มขัดรัด ปั้มน้ำ V45W
MIT MD307577   อ่างน้ำมันเครื่อง CA5A
MIT MD307581   ฝาครอบท่อร่วมไอเสีย 4D56-T K14T
MIT MD307582   ปะเก็นไอดี V45W
MIT MD307583   ปะเก็นไอดี V45W
MIT MD307594   ชุดฝาครอบวาวล์ V45W
MIT MD307600   ท่อยางฝาวาวล์ V45W
MIT MD307677   ฝาสูบ ขวา V43W
MIT MD307678   ฝาสูบ ซ้าย V43W
MIT MD307686   ฝาครอบวาว V45W
MIT MD307705  T   ปะเก็นฝาครอบวาว 4G92 CS5A CK5A
MIT MD307724   กระเดื่องวาล์ว L200
MIT MD307725   กระเดื่องวาล์ว L200
MIT MD307882   เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง N33W
MIT MD307883   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง N11W
MIT MD307919   ท่อยางฝาครอบวาล์ว V45W
MIT MD307941   ข้อต่อท่อน้ำติดฝาสูบ K77T
MIT MD307941V T   ข้อต่อ KA4T
MIT MD307958   ลูกสูบ & สลัก F16A
MIT MD307966   ลูกสูบ & สลัก F16A
MIT MD307972   ลูกสูบ & สลัก Z16A
MIT MD307977   ลูกสูบ & สลัก Z16A
MIT MD307978   ลูกสูบ & สลัก Z16A
MIT MD308026   แผ่นเหล็กอ่าง'นมค' V43W
MIT MD308027   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD308047   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี N11W
MIT MD308048   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี N11W
MIT MD308063   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CB4A
MIT MD308067   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี E55A
MIT MD308086   ขาตั้งลูกรอกสายพาน E55A
MIT MD308133   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CB1A
MIT MD308139   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CB2A
MIT MD308175   ขายึดท่อร่วมไอดี V43W
MIT MD308247   สกรูปั้มน้ำ V43W
MIT MD308276   ลูกสูบ  STD 6G74-V6 V45W
MIT MD308282   ลูกสูบ 0.50 6G74-V6 V45W
MIT MD308284   ลูกสูบ 1.00 6G74-V6 V45W
MIT MD308305   ท่อยางฝาครอบวาล์ว V45W
MIT MD308398   ขายึด.ท่อน้ำออก V43W
MIT MD308399   ขายึดปั้มน้ำ V43W
MIT MD308400   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ V45W
MIT MD308437   ลูกสูบ 0.50 4D56 K64T
MIT MD308439   ลูกสูบ 1.00 4D56 K64T
MIT MD308540   ขายึดท่อร่วมไอดี V97W
MIT MD308586   ขาตั้งลูกรอกสายพาน 16V E33A
MIT MD308587   ขาตั้งลูกรอกสายพาน 4G63 E55A
MIT MD308588   ตัวปรับสายพานราวลิ้น Z16A
MIT MD308593   ขาตั้งลูกรอกสายพาน 6A12 E54A
MIT MD308599   ขายึดปั๊มเพาเวอร์ KA5T
MIT MD308625   ฝาหน้าเครื่อง V43W
MIT MD308647   ปะเก็นไอดี K67T
MIT MD308647  T   ปะเก็นไอดี K64T
MIT MD308647V T   ปะเก็นท่อร่วมไอดี K64T
MIT MD308723   ปะเก็นวาล์วน้ำ V43W
MIT MD308724   GASKET,COOLING WATER INLET HOSE FITTING V4B
MIT MD308773   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CA5A
MIT MD308786   วาวหายใจบนฝาวาว CS3A
MIT MD308787   วาวหายใจบนฝาวาว CK2A
MIT MD308821   ท่อเหล็กราวน้ำ V45W
MIT MD308822   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ V45W
MIT MD308851   ขายึดปั๊มพาวเวอร์ V45W
MIT MD308852   ขายึดปั้มน้ำมันเพาเวอร์ KA5T
MIT MD308861   ชุดหัวฉีด V43W
MIT MD308882   มู่เล่ย์แอร์ CK5A
MIT MD308907   ขายึดไดชาร์จ V45W
MIT MD308925   สายพานเพาเวอร์ 6G72-V6 V43W
MIT MD308942   ท่อยางน้ำ V43W
MIT MD308943   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ PAJERO V43W
MIT MD309002   ปะเก็นฝาครอบวาว DE3A-6A12 FTO
MIT MD309028   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง V97W
MIT MD309036   แหวนรองเฟืองสายพานบาลานเซอร์ E54A
MIT MD309136   เพลาลูกเบี้ยว ขวา V43W
MIT MD309269   สกรูท่อร่วมไอดี V45W
MIT MD309275   ขาลูกรอกสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD309300   ฝาครอบวาล์ว V45W
MIT MD309333  T   ไดชาร์ท CB1A
MIT MD309334   ไดชาร์ท CB2A
MIT MD309334  T   ไดชาร์ท CB2A
MIT MD309336   ท่อ น้ำมัน P15W
MIT MD309348   แผงหลังเสื้อสูบ V43W
MIT MD309349   ฝาปิดน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD309350   แท่นรับเสื้อเกียร์ F16A
MIT MD309358   ฝาครอบสายพานราวลิ้น E55A
MIT MD309537   อ่างน้ำมันเครื่อง 4G1 CB1-2A C11A
MIT MD309608   แป๊ปรางน้ำ เล็ก V43W
MIT MD309610   คอห่านท่อราวน้ำ 6G72-V6 V43W
MIT MD309628   ปะเก็น V45W
MIT MD309709   ท่อยางน้ำ N11W
MIT MD309718   ที่เติมน้ำมันเครื่อง V45W
MIT MD309720   ปะเก็นท่อร่วมไอดี V43W
MIT MD309756  T   ปั๊มน้ำ 4G92-93 CK5A
MIT MD309763   ท่อเหล็กราวน้ำ 4G93 O CK5A
MIT MD309764   ท่อเหล็กราวน้ำ  4G92 CK4A
MIT MD309783   ลูกลอกไดชาร์จ SPECIAL
MIT MD309803   แผ่นรองหัวเผา 4D56 K64T
MIT MD309871   เสื้อสูบ CB4A
MIT MD309888   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง 4G9 CK5A
MIT MD309889  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง 4G9 O CK5A
MIT MD309893  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน CS5A CK5A
MIT MD309897   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK5A
MIT MD309898   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK5A
MIT MD309898V T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK5A
MIT MD309993  T   ท่อหายใจบนฝาวาว K64T
MIT MD310105   เสื้อวาวน้ำ CK5A
MIT MD310105  T   ข้อต่อท่อน้ำ CS5A
MIT MD310105V T   เสื้อวาวน้ำ CK5A
MIT MD310253  T   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง ล่าง KB4T
MIT MD310253 T   GASKET,TIMING BELT COVER KA4TNJNMZR
MIT MD310415  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน KA5T
MIT MD310420   ฝาครอบสายพานราวลิ้น K54W
MIT MD310420  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน KA4T
MIT MD310447   ปะเก็นท่อร่วมไอดี CS9A
MIT MD310465   วาล์ว ไอเสีย V43W
MIT MD310484   สายพานบาลานเซอร์ (99T) KA4T K64T
MIT MD310589  T   ประเก็นฝาครอบสายพาน KA5T
MIT MD310591  T   ประเก็นฝาครอบสายพาน KA5T
MIT MD310655   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง L200
MIT MD310656   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง L200
MIT MD310657   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง L200
MIT MD310658   ช้าพอก STD K54W
MIT MD310659   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง L200
MIT MD310665   ช้าพอก K64T
MIT MD310666   ชาร์ปอก L200
MIT MD310667   ชาร์ปอก L200
MIT MD310668   ช้าพอก STD VG-T K57W
MIT MD310669   ชาร์ปอก L200
MIT MD310726  T   ขายึดยางแท่นเครื่อง L VG.T/B K57W
MIT MD310727  T   ขายึดเสื้อสูบ ซ้าย K57W
MIT MD310797   ปลอกเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง K74T
MIT MD310797V T   ปลอกเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง K64T
MIT MD310813   เฟื่องสายพานราวลิ้นตัวบน KA5T
MIT MD310923   ชุดฝาครอบวาวล์ V45W
MIT MD310925   ฝาครอบ,กระเดื่องวาล์วขวา V45W
MIT MD310945   ตัวล็อกสายหัวเทียน V43W
MIT MD311050   ท่อยาง  
MIT MD311051   ท่อยาง  
MIT MD311060   ฝาครอบสายพานราวลิ้น  
MIT MD311118   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V45W
MIT MD311208   สายหัวเทียน V45W
MIT MD311357   อ่างน้ำมันเครื่อง CB4A
MIT MD311417   ฝาสูบ CB5A
MIT MD311421   ฝาสูบ CA5A
MIT MD311422   ฝาสูบ N33W
MIT MD311426   ฝาสูบ 4G92 CB4A
MIT MD311433   ฝาสูบ C11A
MIT MD311434   ฝาสูบ C11A
MIT MD311437   ฝาสูบ CB1A
MIT MD311438   ฝาสูบ 4G1 E-CAR'94 CB2A
MIT MD311460   ฝาครอบปั๊ม'นมค' CK5A
MIT MD311472   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง O V45W
MIT MD311488   เสื้อสูบ CK2A
MIT MD311550   ฝาท้ายเครื่อง NA4W
MIT MD311554V T   สายพาน CS3A
MIT MD311570   ฝาปิดหัวหมู ล่าง CS9A
MIT MD311571   แผงหลังเสื้อสูบ CS9A
MIT MD311638   ยางรองฝาปิดที่เติม นมค. MITSU
MIT MD311682   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ V45W
MIT MD311683   กล่องควบคุมเครื่องยนต์  
MIT MD311702  T   ฝาครอบวาว K64T
MIT MD311828   ฝาสูบ L047G
MIT MD311842   ข้อต่อท่อราวน้ำ PAJERO V43W
MIT MD311848   ท่อยางน้ำ V43W
MIT MD311885   ฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่อง L200
MIT MD311928   ช้าพก้าน V45W
MIT MD311929   แบริ่งก้านสูบ V45W
MIT MD311930   ช้าพก้าน  STD (S3) 6G74 (GR) V45W
MIT MD311931   ชาร์ปก้าน V45W
MIT MD311932   ชาร์ปก้าน V45W
MIT MD311979   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' CK2A
MIT MD311994   เซ็นเซอร์วัดอากาศ CK2A
MIT MD312079   เพลาบาลานซ์ K64T
MIT MD312079  T   เพลาบาลานซ์ A161
MIT MD312079V T   เพลาบาลานเซอร์ L 4D56 K64T
MIT MD312081   เพลาบาลานซ์ K64T
MIT MD312081  T   เพลาบาลานซ์ A161
MIT MD312081V T   เพลาบาลานเซอร์ R 4D56 K64T
MIT MD312142   ช้าพก้าน  STD (S1) 6A12-24V E54A
MIT MD312143   ช้าพก้าน  STD (S2) 6A12-24V E54A
MIT MD312144   ชาร์ปก้าน E54A
MIT MD312172  T   มู่เลย์ปั้มน้ำใน KA5T
MIT MD312172 T   PULLEY,WATER PUMP KA5TNMHENM
MIT MD312173  T   มู่เลย์ปั๊มน้ำ นอก KA5T
MIT MD312173 T   PULLEY,WATER PUMP KA5TNMHENM
MIT MD312314   ปะเก็นฝาหน้า CK2A
MIT MD312328  T   ข้อต่อท่อราวน้ำ CS3A
MIT MD312328 T   FITTING,COOLING WATER INLET HOSE CS3ASTUERU
MIT MD312334  T   ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง 4G15 CK2A
MIT MD312334 T   STRAINER,ENG OIL PAN CK2ASRUERU
MIT MD312399  T   ขายึด KA4T
MIT MD312399V T   ขายึด KA4T
MIT MD312400  T   สายพานพัดลม 4PK775 4G9 CK5A
MIT MD312400V T   สายพานพัดลม 4PK775 4G9 CK5A
MIT MD312403   มู่เล่ย์ปั๊มเพาเวอร์ CK2A
MIT MD312404   สกรู CK5A
MIT MD312404  T   สกรู CS5A
MIT MD312404V T   สกรูยึดขาปั๊มเพาเวอร์ CS3A
MIT MD312441   ปะเก็นท่อร่วมไอดี CS5A
MIT MD312441  T   ปะเก็นท่อร่วมไอดี 4G9 CK5A
MIT MD312454   ปะเก็น CB4A
MIT MD312461   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี N33W
MIT MD312468   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ SPECIAL
MIT MD312520  T   ฝาหน้าเครื่อง CK2A
MIT MD312638   เฟืองเพลาราวลิ้น 4G15 CS3A CK2A
MIT MD312638  T   เฟืองเพลาลูกเบี้ยว CS3A
MIT MD312639   เฟืองสายพานราวลิ้น-ล่าง 4G15 O CK2A
MIT MD312667   ก้านสูบ 4G1 CB1-2A C11A
MIT MD312701   อ่างน้ำมันเครื่อง SPECIAL
MIT MD312710   ท่อแป๊ปน้ำ V43W
MIT MD312716   เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD312717   ปลอกเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD312776   อ่าง น้ำมันเครื่อง ล่าง V43W
MIT MD312791   เสื้อวาล์วน้ำ N11W
MIT MD312813   เสื้อวาวล์น้ำ KA5T
MIT MD312823   สายพานราวลิ้น H31A
MIT MD312857  T   ไดสตาร์ท K64T
MIT MD312858  T   ไดสตาร์ท K64T
MIT MD312858 T   STARTER ASSY K64TCENDRU
MIT MD312914  T   ปะเก็นฝาครอบวาว 4G15 CK2A
MIT MD312914 T   GASKET,ROCKER COVER CK2ASRJERU
MIT MD312939   สลักเกลียว CK2A
MIT MD312957   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD313033   ปั๊มหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง P15W
MIT MD313291   ลูกสูบ & สลัก SPECIAL
MIT MD313307   สายหัวเทียน #1 4G15 CK2A
MIT MD313308   สายหัวเทียน #2 4G15 CK2A
MIT MD313309   สายหัวเทียน #3 4G15 CK2A
MIT MD313310   สายหัวเทียน #4 4G15 CK2A
MIT MD313327   ไดสตาร์ท Z16A
MIT MD313333   ถังลม V45W
MIT MD313395   ไดชาร์ท Z15A
MIT MD313405   แหวนลูกสูบ  STD 4G63-16V E55A
MIT MD313406   แหวนลูกสูบ E55A
MIT MD313407   ชุดแหวน ลูกสูบ SPECIAL
MIT MD313415   ฝาสูบ CK5A
MIT MD313586   ฝาสูบ L300
MIT MD313604   คอล์ยจุดระเบิด V43W
MIT MD313631   เพลาลูกเบี้ยว ซ้าย V43W
MIT MD313641   ขายึดไดชาร์ท E54A
MIT MD313656   สายพาน SPECIAL
MIT MD313660   สายพาน P15W
MIT MD313673   สายพานราวลิ้น SPECIAL
MIT MD313674   ปะเก็นฝาสูบ 4G9 CB5A O CB4A
MIT MD313687   ฝาครอบวาวล์น้ำ KA5T
MIT MD313741   เฟืองสายพานราวลิ้น-บน PAJERO V43W
MIT MD313745   เฟืองสายพานราวลิ้น-บน V43W
MIT MD313939   ไดชาร์ท P15V
MIT MD314047   สปริงรอกสายพาน CK5A
MIT MD314075   ฝาปิดหัวหมู ล่าง CK2A
MIT MD314078   สปริงวาล์ว E54A
MIT MD314092   ขาปรับตั้งไดชาร์ท CK2A
MIT MD314092  T   ขาปรับตั้งไดชาร์ท CS3A
MIT MD314105   ปลอกเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD314106   เหล็กวัด นมค. V45W
MIT MD314109   ข้อต่อท่อน้ำ V45W
MIT MD314238   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน 16V E55A
MIT MD314243   ฝาครอบสายพานราวลิ้น E54A
MIT MD314272  T   ลูกสูบ+สลัก STD 4G92 CK4A
MIT MD314275  T   ลูกสูบ & สลัก CK4A
MIT MD314278   ลูกสูบ & สลัก CK5A
MIT MD314278  T   ลูกสูบ STD 4G93 CK5A
MIT MD314281  T   ลูกสูบ & สลัก CK5A
MIT MD314353   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง  
MIT MD314369   ล้อช่วยแรง CK5A
MIT MD314369  T   ล้อช่วยแรง CK5A
MIT MD314370  T   ล้อช่วยแรง CK5A
MIT MD314434   น็อต V78W
MIT MD314456   สายพานราวลิ้น 4G92 (111Tก) CK4A
MIT MD314538   ท่อเหล็กราวน้ำ KA5T
MIT MD314546   ท่อเหล็กราวน้ำ E54A
MIT MD314582   คอล์ยจุดระเบิด V73W
MIT MD314583   คอล์ยจุดระเบิด V75W
MIT MD314596   ข้อต่อท่อราวน้ำ 4G9.AT CK5A
MIT MD314596  T   ข้อต่อท่อราวน้ำ 4G93 CK5A
MIT MD314596V T   ข้อต่อท่อราวน้ำ 4G93 CK5A
MIT MD314597   ข้อต่อท่อราวน้ำ 4G9.MT CK5A
MIT MD314606  T   ขาตั้งไดชาร์ท K64T
MIT MD314651   ปะเก็นฝาสูบ 6A12-V6 E54A
MIT MD314778   สายพานปั๊มเพาเวอร์ CB2A
MIT MD314778  T   สายพานเพาเวอร์ 4PK595 M/C CB2A
MIT MD314778V T   สายพานเพาเวอร์ 4PK595 M/C CB2A
MIT MD314923  T   ขายึดยางแท่นเครื่องหน้า CK5A
MIT MD314923 T   BRKT,CYL BLOCK ENG FRMTG CK5ASNJERU
MIT MD314973   ขายึดยางแท่นเครื่อง CK5A
MIT MD315061   ท่อยางฝาวาวล์ V43W
MIT MD315088   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี V43W
MIT MD315265   ลูกรอกสายพาน 4G92 CB4A
MIT MD315301   วาวน้ำ 4G63 4G92-CK4A NA4A E55A
MIT MD315409   ขาปรับตั้งไดชาร์ท P15W
MIT MD315454   พูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง CK5A
MIT MD315454  T   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง CS5A
MIT MD315465   ชิ้นส่วนย่อย A123
MIT MD315465  T   ปะเก็นปั๊มน้ำ KA5T
MIT MD315465 T   GASKET,WATER PUMP E54A,E55A
MIT MD315472   ท่อร่วมไอดี CK5A
MIT MD315472V T   ท่อร่วมไอดี CK4A
MIT MD315473  T   ขายึดท่อร่วมไอดี CK5A
MIT MD315480   ท่อร่วมไอดี CA5A
MIT MD315481   ท่อร่วมไอดี N11W
MIT MD315548  T   ไดสตาร์ท  
MIT MD315548 T   STARTING MOTOR  
MIT MD315551   ท่อร่วมไอดี V43W
MIT MD315628   เสื้อวาวน้ำ CK4-5A CK4A
MIT MD315628  T   เสื้อวาวน้ำ CK4-5A CK4A
MIT MD315628 T   CASE ASSY,THERMOSTAT CS5ASTXERU
MIT MD315629   เสื้อวาวน้ำ 4G92-93 CK4A-CK5A
MIT MD315721   สายหัวเทียน V43W
MIT MD315722   สายหัวเทียน V43W
MIT MD315723   สายหัวเทียน V43W
MIT MD315724   สายหัวเทียน V43W
MIT MD315725   สายหัวเทียน # 5 V43W
MIT MD315726   สายหัวเทียน # 6 V43W
MIT MD315751   เสื้อสูบ E55A
MIT MD315793   ท่อ 'นชพ' CK5A
MIT MD315911   ชาร์ปอก H32A
MIT MD315938   ชาร์ปก้าน H32A
MIT MD316006   สกรูอ่างน้ำมันเครื่อง CS5A
MIT MD316165   ขายึดกล่องคอมพิวเตอร์ CK2A
MIT MD316166   ขายึดปั๊มพาวเวอร์ V45W
MIT MD316208   ขายึดท่อร่วมไอดี N33W
MIT MD316209   ขายึดท่อร่วมไอดี E55A
MIT MD316243   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ CB2A
MIT MD316247   ท่อยางน้ำ CK5A
MIT MD316247  T   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ CK5A
MIT MD316247 T   HOSE,THROT BODY WATER RTN CK4ASNJERU
MIT MD316351   ปะเก็นฝาสูบ SPECIAL
MIT MD316382   ปะเก็นวาล์วน้ำ V43W
MIT MD316438   ขายึดไดชาร์จ V43W
MIT MD316497   ชาร์ปอก CU5W
MIT MD316603   เซนเซอร์ DE3A
MIT MD316604   ตัวจับรอบเพลาลูกเบี้ยว DE3A
MIT MD316627   ฝาปิดหัวหมู ล่าง E54A
MIT MD316754   ชุดฝาครอบวาวล์ DE3A
MIT MD316758   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ CA5A
MIT MD316782   พูลเลย์ SPECIAL
MIT MD316785   เสื้อวาล์วน้ำ CB5A
MIT MD316826   ลูกรอกสายพาน 6A12-24V'95 FTO
MIT MD317015   วาวน้ำ 4G92-CBU CB4A
MIT MD317019   ฝาปิด V43W
MIT MD317063   ปะเก็นเสื้อวาวน้ำ CK2A
MIT MD317078   ท่อร่วมไอดี E55A
MIT MD317089   โอริง (9) CK5A
MIT MD317119   ไดชาร์ท V45W
MIT MD317142   สายพานปั๊มเพาเวอร์ EA2A
MIT MD317245  T   สายพานปั๊มเพาเวอร์ CK5A
MIT MD317329  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CK4A
MIT MD317330  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน 4G92 CK4A
MIT MD317332   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CK5A
MIT MD317332  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CS5A
MIT MD317439   ฝาปิดที่เติม นมค. FN CK O L200D
MIT MD317543   ขายึดไดชาร์จ V45W
MIT MD317633   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' E54A
MIT MD317671  T   ท่อเหล็กวัด นมค. CK5A
MIT MD317671 T   GUIDE,ENG OIL LEVEL GAUGE CK5ASRXERU
MIT MD317672  T   เหล็กวัด นมค. 4G9 O CK5A
MIT MD317676   พูลเลย์ปั๊มน้ำ H57A
MIT MD317677   ปั๊มน้ำ H57A
MIT MD317680   ใบพัดลมหม้อน้ำ KA5T
MIT MD317688  T   ท่อเหล็กวัด นมค. CK2A
MIT MD317688 T   GUIDE,ENG OIL LEVEL GAUGE CK2ASNJERU
MIT MD317732   ขายึดไดชาร์จ V43W
MIT MD317831   ชุดควบคุมการจุดระเบิด SPECIAL
MIT MD317835  T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง KA4T
MIT MD317835 T   GASKET TIMING KA4T
MIT MD317860  T   ไดชาร์ท CK5A
MIT MD317860 T   ALTERNATOR ASSY CK5ASRJERU
MIT MD317861  T   ไดชาร์ท CK5A
MIT MD317862  T   ไดชาร์ท CK5A
MIT MD317863  T   ไดชาร์ท CK2A
MIT MD317863 T   ALTERNATOR ASSY CK2ASRUERU
MIT MD317882   สายพานราวลิ้น 140 ฟัน MITSU
MIT MD317989   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ N11W
MIT MD318004   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง  
MIT MD318078   ถังลม E55A
MIT MD318150   เพลาข้อเหวี่ยง Z16A
MIT MD318181   วาวล์ควบคุมก๊าซไอเสีย V75W
MIT MD318212   สกรู  
MIT MD318450   คาบูเรเตอร์ CB2A
MIT MD318451   คาบูเรเตอร์ CB2A
MIT MD318474   ลูกรอกไดชาร์ท GTO F16
MIT MD318501   ลูกสูบ & สลัก V43W
MIT MD318506   ลูกสูบ & สลัก V43W
MIT MD318507   ลูกสูบ & สลัก V43W
MIT MD318667   สายพานปั๊มเพาเวอร์ SPECIAL
MIT MD318675   อ่างน้ำมันเครื่อง 4G9 O CK5A
MIT MD318675V T   อ่างน้ำมันเครื่อง 4G9 CK5A
MIT MD318678  T   ขายึดท่อร่วมไอดี CK2A
MIT MD318689   ปลอกวาล์ว ไอเสีย V73W
MIT MD318695   เฟืองสายพานราวลิ้น CK4A
MIT MD318872   พุลเลย์ปั้มพาวเวอร์ EA2A
MIT MD318897   ท่อร่วมไอดี CB2A
MIT MD318940   ปลอกวาวล์ V73W
MIT MD318949   ขาปรับตั้งไดชาร์ท CK5A
MIT MD318960   ฝาสูบ CB5A
MIT MD319012   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD319013   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD319022   ลูกรอกสายพาน-ล่าง 6G7 V45W
MIT MD319023   สายพานราวลิ้น V45W
MIT MD319040   ขาตั้งลูกรอกสายพาน 6G74 V45W
MIT MD319171   ตัวจับรอบเพลาข้อเหวี่ยง F31A
MIT MD319172   ตัวจับรอบเพลาลูกเบี้ยว F31A
MIT MD319266   สายพานราวลิ้น EA2A
MIT MD319332   ท่อ 'นชพ' CB2A
MIT MD319434   ฝาครอบสายพานราวลิ้น DE3A
MIT MD319441   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง  
MIT MD319526   ปะเก็นวาล์วน้ำ  
MIT MD319527   ชิ้นส่วนย่อย  
MIT MD319527  T   หัวฉีดน้ำมันเสื้อสูบ KA4T
MIT MD319529   ชิ้นส่วนย่อย  
MIT MD319529  T   หัวฉีดน้ำมันเสื้อสูบ K74T
MIT MD319535   หัวฉีดน้ำมันเครื่อง 4D5 L200D
MIT MD319535  T   หัวฉีดน้ำมันเครื่อง 4D5 L200D
MIT MD319535 T   OIL JET E33ASNGMRU
MIT MD319537   หัวฉีดน้ำมันเครื่อง 4D5 K14T
MIT MD319537  T   หัวฉีดน้ำมันเครื่อง 4D5 K14T
MIT MD319537 T   OIL JET E33ASNGMRU
MIT MD319539   ปะเก็นท่อราวน้ำ V45W
MIT MD319600   พุลเลย์ปั้มพาวเวอร์ EA2A
MIT MD319692   ท่อยางหายใจฝาวาว 4G93 CK5A
MIT MD319707   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง NA4W
MIT MD319728   ข้อต่อท่อน้ำ E55A
MIT MD319790   ชุดหัวฉีด CK2A
MIT MD319791   ชุดหัวฉีด CK5A
MIT MD319815   ท่อ 'นชพ' E54A
MIT MD319816   ท่อ 'นชพ' V43W
MIT MD319851   ปะเก็นวาล์วน้ำ V73W
MIT MD319942  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CS5A
MIT MD319974  T   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง บน KB4T
MIT MD319974 T   GASKET,TIMING BELT COVER KA4TNJNMZR
MIT MD319975   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง  
MIT MD320012   สายหัวเทียน H57A
MIT MD320013   สายหัวเทียน H57A
MIT MD320037   ฝาครอบวาวล์ CK2A
MIT MD320044   ปะเก็นฝาสูบ ACCE
MIT MD320154   พูลเลย์ปั๊มน้ำ CK2A
MIT MD320154  T   มู่เล่ย์ปั๊มน้ำ CS3A
MIT MD320155  T   ท่อ น้ำมัน K64T
MIT MD320155V T   ท่อยางตูดไดชาร์ท 4D56 S/D K64T
MIT MD320174   ลูกรอกสายพาน 4G9 O CK5A
MIT MD320174  T   ลูกรอกสายพานราวลิ้น CS5A
MIT MD320174V T   ลูกรอกสายพาน 4G9 CK5A
MIT MD320264   สปริง กระเดื่องวาล์ว CB2A
MIT MD320268   สกรู CK2A
MIT MD320269   น็อต K64T
MIT MD320269V T   น็อต ALL
MIT MD320270   สกรู CK5A
MIT MD320270  T   สกรูยึดขาปั๊มเพาเวอร์ CS3A
MIT MD320270 T   BOLT,P/S OIL PUMP CS3ASNJERU
MIT MD320295   ลูกสูบ 0.50 4G15 C12A CB2A
MIT MD320296   ลูกสูบ & สลัก CB2A
MIT MD320435   ลูกสูบ STD 4G15 C12A CB2A
MIT MD320454   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK2A
MIT MD320544   แหวนสปริง N11W
MIT MD320551   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' CK5A
MIT MD320553   ท่อไหลกลับหัวฉีด CK5A
MIT MD320553  T   ท่อไหลกลับหัวฉีด CS5A
MIT MD320553V T   ท่อไหลกลับหัวฉีด CK4A
MIT MD320612   ตัวล็อค CK5A
MIT MD320622   เซ็นเซอร์วัดรอบเพลาข้อเหวี่ยง V43W
MIT MD320625   แหวนปั๊มพาวเวอร์ CK2A
MIT MD320639   อ่าง น้ำมันเครื่อง ล่าง Z16A
MIT MD320728   FLYWHEEL ASSY CK4
MIT MD320729   ล้อช่วยแรง CK4A
MIT MD320754   เซ็นเซอร์วัดรอบเพลาข้อเหวี่ยง CS9A
MIT MD320869   แผงหลังเสื้อสูบ CK2A
MIT MD320869  T   แผงหลังเสื้อสูบ CS3A
MIT MD321261   ฝาครอบวาวล์น้ำ CS9A
MIT MD321269   สายหัวเทียนยาว CS9A
MIT MD321270   สายหัวเทียนสั้น CS9A
MIT MD321271  T   วาวไอดี 4D56 S/D K64T
MIT MD321272  T   วาวไอดี 4D56 S/D K54W
MIT MD321273  T   วาวไอเสีย 4D56 S/D K64T
MIT MD321352   ปะเก็นฝาครอบวาล์ว F38A
MIT MD321458   ท่อสูญญากาศ K64T
MIT MD321520  T   ฝาหน้าเครื่อง CK5A
MIT MD321589   ไส้กรองน้ำมันเครื่อง SPECIAL
MIT MD321620   ขายึดไส้กรองน้ำมันเครื่อง V43W
MIT MD321692   สายพานปั๊มเพาเวอร์  
MIT MD321813   ขายึดเซนเซอร์ CK2A
MIT MD321848   สลักเกลียว NA4W
MIT MD321860  T   ลิ่มเพลาราวลิ้น K14T
MIT MD321861  T   เพลาลูกเบี้ยว A161
MIT MD321861Y T   เพลาราวลิ้น KA4T K14T K64T
MIT MD321891   ขายึดยางแท่นเครื่อง CK2A
MIT MD321892  T   ขายึดยางแท่นเครื่อง CK2A
MIT MD321972   สลักเกลียว 2ทาง CK2A
MIT MD321983   ขายึดท่อร่วมไอดี V45W
MIT MD322223   เฟืองเพลาลูกเบี้ยว CS9A
MIT MD322508   ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
MIT MD322517   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CS9A
MIT MD322521   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง NA4W
MIT MD322521V T   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง NA4W
MIT MD322522   ปะเก็นขากรองน้ำมันเครื่อง NA4W
MIT MD322532   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CS9A
MIT MD322641   สายพานราวลิ้น F38A
MIT MD322720   ท่อ 'นชพ' CK2A
MIT MD322766   ชุดสายหัวเทียน DE3A
MIT MD322782   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง K74T
MIT MD322820   ปะเก็นฝาสูบ 4G92-93 CK4A CK5A
MIT MD322825  T   ปะเก็นท่อร่วมไอดี 4G15 CK2A
MIT MD322825 T   GASKET,INLET MANIFOLD CK2ASNDERU
MIT MD322826   ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง 4G9 CK5A
MIT MD322826V T   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง CK4A
MIT MD322833   ท่อ 'นชพ' E55A
MIT MD322857  T   อ่างน้ำมันเครื่อง 4G15 CK2A
MIT MD322857 T   OIL PAN,ENG CK2ASNDERU
MIT MD322986   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' V43W
MIT MD322987   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' V45W
MIT MD322988   ชุดคุมแรงดัน'นชพ' F16A
MIT MD322990   ประเก็นชุดควบคุมอากาศ V78W
MIT MD323312   เสื้อสูบ CB2A
MIT MD323313   เสื้อสูบ CB1A
MIT MD323372  T   ปั๊มน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD323372V T   ปั๊มน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD323391   ท่อยางน้ำ DE3A
MIT MD323393   ท่อยางน้ำ DE3A
MIT MD323408  T   เหล็กวัด นมค. 4D56 S/D K64T
MIT MD323409  T   ท่อเหล็กวัด นมค. 4D56 S/D K64T
MIT MD323409 T   GUIDE,ENG OIL LEVEL GAUGE K64TCENSRU
MIT MD323469   ฝาครอบใต้ห้องเครื่อง SPECIAL
MIT MD323473   ปะเก็นฝาสูบ 4G15 12V CB2A/C11A
MIT MD323487   ฝาสูบ C11A
MIT MD323492   ฝาสูบ CB1A
MIT MD323546  T   ล้อช่วยแรง CS3A
MIT MD323547  T   ล้อช่วยแรง CK2A
MIT MD323636  T   ขายึด L200
MIT MD323664   แหวนรอง KA4T
MIT MD323666  T   หูหิ้วเครื่อง K64T
MIT MD323667  T   หูหิ้วเครื่อง K64T
MIT MD323672   ลูกสูบ 0.50 CK5A
MIT MD323673   ลูกสูบ 1.00 CK5A
MIT MD323913   ขาตั้งปั๊มเพาเวอร์ 4G15 CK2A
MIT MD324098   ปั๊มหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง K64T
MIT MD324101   ปลอกวาวล์ V45W
MIT MD324102   ปลอกวาวล์ V45W
MIT MD324103   ปลอกวาวล์ V45W
MIT MD324600   สกรูอ่างน้ำมันเครื่อง CS5A
MIT MD324613   หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง K64T
MIT MD324623   ฝาสูบ CK2A
MIT MD324701   แท่นรับเสื้อเกียร์ CK2A
MIT MD324702   ปะเก็นวาล์วน้ำ CS3A
MIT MD324799   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง P15V
MIT MD324962   ฝาครอบวาล์ว ขวา V43W
MIT MD324966   กระเดื่องวาล์ว L200
MIT MD324967   กระเดื่องวาล์ว L200
MIT MD324968   กระเดื่องวาล์ว SPECIAL
MIT MD325017   สติกเกอร์การใช้หัวเทียน V43W
MIT MD325048   คอยล์จุดระเบิด 4G93'97 O CK5A
MIT MD325051   จานจ่าย CB2A
MIT MD325073   สตัด C11A
MIT MD325092   เหล็กรัด V73W
MIT MD325217   ปะเก็นฝาสูบ H57A
MIT MD325332   แท่นรับเสื้อเกียร์ CK4A
MIT MD325333   แท่นรับเสื้อเกียร์ CK4A
MIT MD325333V T   แท่นรับเสื้อเกียร์ CK4A
MIT MD325402   ท่อไหลกลับหัวฉีด CK2A
MIT MD325406   ปะเก็นฝาหน้า CK2A
MIT MD325552  T   ปะเก็นรองฐานไอดี 4D56 KA4T
MIT MD325653   ขายึด V73W
MIT MD325657   BRACKET, CRANK ANGLE SENSOR CS3
MIT MD325658   ขายึด CK2A
MIT MD325779   เพลาลูกเบี้ยว CK2A
MIT MD325851  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน 4G15 CK2A
MIT MD325854   สายพานราวลิ้น CK2A
MIT MD325860   ฝาครอบปั๊ม'นมค' CK2A
MIT MD325863   แท่นรับเสื้อเกียร์ CK5A
MIT MD325906  T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CS9A
MIT MD325906 T   GASKET,TIMING BELT COVER CS9ASRGERU
MIT MD325907   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง CK2A
MIT MD326059   สายพานราวลิ้น 4G63-16V(153T) E33A
MIT MD326067   รีเลย์ หัวเผา K64T
MIT MD326164   เสื้อจานจ่าย 4G15-หัวฉีด CK2A
MIT MD326170   ตัวส่วสัญญาณอุณหภูมิไอดี CK2A
MIT MD326223   ท่อยางข้างเครื่อง NA4A
MIT MD326340   ลูกสูบ & สลัก SPECIAL
MIT MD326345   ลูกสูบ & สลัก SPECIAL
MIT MD326415   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง V75W
MIT MD326456   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CK2A
MIT MD326456  T   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CS3A
MIT MD326456 T   GASKET,TIMING BELT COVER CS3ASTJERU
MIT MD326489   ไส้กรองเครื่อง 4D56 64T
MIT MD326489  T   ไส้กรองน้ำมันเครื่อง K64T
MIT MD326489THT   ไส้กรองน้ำมันเครื่อง K64T
MIT MD326546   โบล์ท CS3A
MIT MD326727   สกรู CS9A
MIT MD326780   สายพาน EA2A
MIT MD326782   สายพานปั๊มเพาเวอร์ EA2A
MIT MD326852   เฟืองข้อเหวี่ยง 4G63-16V E55A
MIT MD327102   ตัวล็อค CK5A
MIT MD327107   ตัวจับรอบเพลาลูกเบี้ยว CK2A
MIT MD327122   เซ็นเซอร์วัดเพลาข้อเหวี่ยง/O CK5A
MIT MD327123   ขายึดสายเซ็นเซอร์ CK5A
MIT MD327126  T   ตัวล็อค KA4T
MIT MD327126 T   CLIP,CRANK ANGLE SENSOR KA4TNJNMZR
MIT MD327127   วาวล์ควบคุมก๊าซไอเสีย CK5A
MIT MD327165   สตัด E54A
MIT MD327170   ฝักบัวอ่างน้ำมันเครื่อง CS9A
MIT MD327252   ข้อต่อท่อราวน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD327253   แหวนรองสกรูฝาวาว 6A12 E54A
MIT MD327413   ฝาพร้อมซีลเพลาข้อเหวี่ยงหลัง E54A
MIT MD327450   ฝากรอบหน้าเครื่อง KA5T
MIT MD327493   ช้าพอก  STD (S1) 4G63-16V E55A
MIT MD327494   ช้าพอก  STD (S2) 4G63-16V E55A
MIT MD327495   ช้าพอก  STD (S3) 4G63-16V E55A
MIT MD327496   ชาร์ปอก E54A
MIT MD327497   ชาร์ปอก E54A
MIT MD327498   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง E54A
MIT MD327499   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง E55A
MIT MD327500   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง E54A
MIT MD327501   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง E33A
MIT MD327502   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง E55A
MIT MD327503   ช้าพก้าน  STD (S1) 4G63-16V E55A
MIT MD327504   ชาร์ปก้าน E54A
MIT MD327505   ชาร์ปก้าน E54A
MIT MD327534  T   ไดชาร์ท K64T
MIT MD327591  T   ขาตั้งไดชาร์ท K64T
MIT MD327591 T   BRACE K,ALT A53,A54
MIT MD327592   สกรู K77T
MIT MD327592V T   สกรู KA4T
MIT MD327653   มู่เล่ย์ปั้มเพาเวอร์ 2012 KA4T
MIT MD327654   พู่เลย์ปั้มพาวเวอร์ SPECIAL
MIT MD327693   ตัวจับรอบเครื่อง CK4A
MIT MD327702   เพลาข้อเหวี่ยง CK2A
MIT MD327703   เพลาข้อเหวี่ยง C11A
MIT MD327704   ขายึด CK4A
MIT MD327731   ฝาสูบ E33A
MIT MD327736   ฝาสูบ E33A
MIT MD327788   ปะเก็นท่อร่วมไอดี EA2A
MIT MD328003   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-บน CK2A
MIT MD328077  T   ปั๊มน้ำ 4D56 เทอร์โบ K54W
MIT MD328078  T   ปั๊มน้ำ 4D56 C/C S/D L200D
MIT MD328088   ท่อน้ำ EA2A
MIT MD328151  T   ท่อร่วมไอดี CK2A
MIT MD328197   ตัวรองลูกเบี้ยว. CK5A
MIT MD328201   สปริงรอกสายพาน CK4A
MIT MD328318   พูลเลย์ H57A
MIT MD328475   กระบอกยึดเพลาลูกเบี้ยว CK5A
MIT MD329183   ฝาครอบวาวล์ CK5A
MIT MD329187   ท่อหายใจ CK5A
MIT MD329187  T   ท่อหายใจบนฝาวาว O CS3A
MIT MD329187V T   ท่อหายใจบนฝาวาว CS3A
MIT MD329301   สายหัวเทียน #1 4G93 ยาว CK5A
MIT MD329301  T   สายหัวเทียน #1 4G93 CK5A
MIT MD329302   สายหัวเทียน #3 4G93 สั้น CK5A
MIT MD329302  T   สายหัวเทียน #3 4G93 CK5A
MIT MD329310  T   ชุดแหวน ลูกสูบ K14T
MIT MD329502   ฝาครอบตัวรองลูกเบี้ยว CS9A
MIT MD329503   ปะเก็นฝาครอบตัวรองลูกเบี้ยว CS9A
MIT MD329519   เสื้อสูบ E55A
MIT MD329625  T   ลูกรอกสายพานราวลิ้น 4D56 S/D K64T
MIT MD329625 T   TENSIONER,TIMING BELT K64TCENSRU
MIT MD329639   สายพานราวลิ้น EA2A
MIT MD329806   หัวฉีดน้ำมันเครื่อง 16V E33A
MIT MD329807   หัวฉีดน้ำมันเสื้อสูบ E33A
MIT MD329824   ซีลข้อเหวี่ยงหน้า H32A
MIT MD329976   ลูกรอกสายพาน 4G15 CK2A
MIT MD330480   ขายึดรีเลย์หัวเผา K77T
MIT MD330834   ตัวล็อค CK5A
MIT MD330854   ขายึด.ไทม์มิ่งล่าง CS5A
MIT MD330981   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD330983   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD330984   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V43W
MIT MD330989   ปะเก็นฝาครอบวาว 6G74-V6 V45W
MIT MD330990   ฝาปิดน้ำมันเครื่อง CS5A
MIT MD330999   เพลาลูกเบี้ยว CK5A
MIT MD331076   สายพานราวลิ้น N84W
MIT MD331079  T   ท่อยางหายใจฝาวาว CS3A
MIT MD331079 T   HOSE,ROCKER COVER BREATHER CS3ASTUERU
MIT MD331098   ลูกสูบ & สลัก EA5A
MIT MD331145   ปะเก็นฝาสูบ 4G15 CK2A
MIT MD331160   ท่อยางน้ำ CK5A
MIT MD331160  T   ท่อยางเสื้อวาวน้ำ CK5A
MIT MD331160 T   HOSE,THROT BODY WATER FEED CK4A,CK5A'
MIT MD331249   พูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง CK2A
MIT MD331260   สายหัวเทียน-ชุด 6A12 E54A
MIT MD331261   สายหัวเทียน E54A
MIT MD331262   สายหัวเทียน E54A
MIT MD331263   สายหัวเทียน E54A
MIT MD331264   สายหัวเทียน E54A
MIT MD331266   สายหัวเทียน # 6 E54A
MIT MD331495   ลูกสูบ 0.50 CK4A
MIT MD331496   ลูกสูบ & สลัก CK4A
MIT MD331584   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง CK2A
MIT MD331584  T   ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง CK2A
MIT MD331584 T   GASKET,TIMING BELT COVER CS3ASTJERU
MIT MD331585   ใบพัดลมหม้อน้ำ K54W
MIT MD331586   ชุดฟรีปั๊ม K54W
MIT MD331640   ท่อเหล็กราวน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD331652   ฝาครอบวาล์ว ซ้าย V43W
MIT MD331679   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง CK2A
MIT MD331680  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง 4G15 CK2A
MIT MD331681   ฝาครอบสายพานราวลิ้น K12T
MIT MD331682  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CK2A
MIT MD331807   ขายึดปั๊มพาวเวอร์ CK5A
MIT MD331807  T   ขายึดปั๊มพาวเวอร์ CS5A
MIT MD331807V T   ขายึดปั๊มพาวเวอร์ CK4A
MIT MD331883   ปะเก็นไอดี V75W
MIT MD332034   ปะเก็นฝาสูบ CS9A
MIT MD332039   อ่างน้ำมันเครื่อง E55A
MIT MD332043   อ่างน้ำมันเครื่อง SPECIAL
MIT MD332110   สายหัวเทียนียน EA5A
MIT MD332123   รีเลย์เครื่องยนต์ V43W
MIT MD332257  T   หูหิ้วเครื่อง CK2A
MIT MD332258   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อท่อไอดี CK2A
MIT MD332276   สปริงลูกรอกสายพานราวลิ้น CK2A
MIT MD332283   อ่าง น้ำมันเครื่อง ล่าง V45W
MIT MD332340   น็อตปั้มพาวเวอร์ CK2A
MIT MD332343   สายหัวเทียน-ชุด 4G15 CK2A
MIT MD332352  T   ฝาครอบหน้าเครื่อง 4G92-93 CS3A
MIT MD332354  T   ฝาครอบหน้าเครื่อง 4G15 CK2A
MIT MD332492   ช้าพอก STD 4G15 CB2A/O CK2A
MIT MD332492  T   ช้าพอก STD (S1) 4G15 CB2A CB2A
MIT MD332493   ช้าพอก STD (S2) 4G15 CB2A CK2A
MIT MD332493  T   ช้าพอก STD (S2) 4G15 CB2A CK2A
MIT MD332494   ชาร์ปอก CK2A
MIT MD332494  T   ชาร์ปอก CS3A
MIT MD332495   ชาร์ปอก CK2A
MIT MD332495  T   ชาร์ปอก CS3A
MIT MD332496   ชาร์ปอก CK2A
MIT MD332496  T   ชาร์ปอก CS3A
MIT MD332527   ชุดแหวน ลูกสูบ K67T
MIT MD332527  T   แหวนลูกสูบ STD 4D5 C/C S/D L200D
MIT MD332527 T   RING SET,PISTON K67TCENMRU
MIT MD332528   ชุดแหวน ลูกสูบ K67T
MIT MD332528  T   แหวนลูกสูบ 0.50 K64T
MIT MD332528 T   RING SET,PISTON K67TCENMRU
MIT MD332529   ชุดแหวน ลูกสูบ K67T
MIT MD332715   แหวนลูกสูบ STD 4G15 CK2A
MIT MD332719   ช้าพอก O CK2A
MIT MD332719  T   ช้าพอก CS3A CK2A
MIT MD332719 T   BEARING,CRANKSHAFT CTR CS3ASNJERU
MIT MD332720   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CK2A
MIT MD332720  T   ช้าพก้าน STD CS3A
MIT MD332720 T   BEARING,CRANKSHAFT CTR CS3ASTJERU
MIT MD332721   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CK2A
MIT MD332721  T   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CS3A
MIT MD332721 T   BEARING,CRANKSHAFT CTR CS3ASTJERU
MIT MD332722   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CB2A
MIT MD332722  T   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CS3A
MIT MD332723   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CK2A
MIT MD332723  T   แบริ่งข้อเหวี่ยง กลาง CS3A
MIT MD332733   ชุดหัวฉีด V75W
MIT MD332841   ลูกสูบ STD 4G15 CK2A
MIT MD332841  T   ลูกสูบ STD 4G15/O CK2A
MIT MD332844  T   ลูกสูบ & สลัก CK2A
MIT MD332867   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง 16V E55A
MIT MD332936   สลักเพลาลูกเบี้ยว HA1W
MIT MD333028  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น-ล่าง KA5T
MIT MD333080   ปะเก็นท่อร่วมไอดี EA2A
MIT MD333158   ท่อหายใจบนฝาวาว CK2A
MIT MD333187   ชุดควบคุมเครื่องยนต์ 4G15 CK2A
MIT MD333225   ปะเก็นปั๊มน้ำ A123
MIT MD333227   ปะเก็นฝาสูบ EA2
MIT MD333236   ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ K54W
MIT MD333303   อ่าง'นมค'บน V43W
MIT MD333382   เสื้อสูบ V43W
MIT MD333449   ฝาหน้าเครื่อง  
MIT MD333451  T   เพลาลูกเบี้ยว CK4A
MIT MD333785   เสื้อสูบ L200
MIT MD333791   ขายึดเสื้อสูบ K54TT
MIT MD333791V T   ขายึดเสื้อสูบ KA4T
MIT MD333858   เสื้อหัวฉีด  
MIT MD333898   แหวนลูกสูบ 0.50 4G15 CK2A
MIT MD333899   แหวนลูกสูบ 1.00 CK2A
MIT MD334012  T   ฝาครอบสายพานราวลิ้น KA5T
MIT MD334013   สายหัวเทียน #1 4G92 CB4A
MIT MD334014   สายหัวเทียน #2 4G92 CB4A
MIT MD334015   สายหัวเทียน #3 4G92 CB4A
MIT MD334016   สายหัวเทียน #4 4G92 CB4A
MIT MD334017   สายหัวเทียน-ชุด 4G92 CB4A
MIT MD334018   สายหัวเทียน # 1 CB4A
MIT MD334021   สายหัวเทียน-ชุด CB4A
MIT MD334039   สายหัวเทียน-ชุด 4G63 E55A
MIT MD334041   สายหัวเทียน-ชุด 4G93 CB5A
MIT MD334043   สายหัวเทียน-ชุด CK5A
MIT MD334043  T   สายหัวเทียน-ชุด CK5A
MIT MD334192   ชุดแหวน ลูกสูบ SPECIAL
MIT MD334207   สายพานราวลิ้น H57A
MIT MD334292   เครื่องยนต์ครึ่งท่อน CS5A
MIT MD334312   แหวนรอง  
MIT MD334386   ชุดควบคุมเครื่องยนต์ 4G93 CK5A
MIT MD334401   ฝาครอบสายพานราวลิ้น CS9A
MIT MD334402   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CS9A
MIT MD334529   ปะเก็นวาล์วน้ำ V43W
MIT MD334548   พุลเลย์ เพลาลูกเบี้ยว SPECIAL
MIT MD334558   คอล์ยจุดระเบิด V43W
MIT MD334630   ฝาครอบสายพานราวลิ้น V75W
MIT MD334659   ใบพัดลมหม้อน้ำ V45W
MIT MD334660   คลัทช์พัดลมหม้อน้ำ V45W
MIT MD334909   เข็มขัดรัด V75W
MIT MD335070   สติกเกอร์ K57W
MIT MD335070  T   สติกเกอร์ K67T
MIT MD335170   วาวน้ำ KA4T K54W
MIT MD335217   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง CS9A
MIT MD335229   สกรูยึดไดชาร์ท 16V KA4T
MIT MD335271   คลัทช์พัดลมหม้อน้ำ V43W
MIT MD335431   ตัวจับรอบเครื่อง CK5A
MIT MD335444   ลูกปืนเฟืองฟลายวีล 4D56 S/D K14T
MIT MD335664   ขายึดปั้มเพาเวอร์ CK4A
MIT MD335665   ขาตั้งปั๊มเพาเวอร์ 4G93 CK5A
MIT MD335724   ลูกสูบ 0.50 CK2A
MIT MD335725   ลูกสูบ 1.00 CK2A
MIT MD335801   สกรู V75W
MIT MD335940   ถังลม V45W
MIT MD336372   พูลเลย์ CB5A
MIT MD336481   ตัวส่งสัญญาณกรองอากาศ CS9A
MIT MD336482   ตัวส่งสัญญาณกรองอากาศ V73W
MIT MD336501   ตัวส่งสัญญาณกรองอากาศ V73W
MIT MD336735   ชุดแหวน ลูกสูบ EA5A
MIT MD336762   ท่อยางฝาครอบวาล์ว V43W
MIT MD337036   เสื้อวาวน้ำ 4G15 CK2A
MIT MD337408   วาวน้ำ 4G15 4G93 6A12-24V CK2A
MIT MD337415   ท่อร่วมไอดีท่อนบน K64T
MIT MD337415  T   ท่อร่วมไอดี K67T
MIT MD337466   สายพานราวลิ้น SPECIAL
MIT MD337494   แผงหลังเสื้อสูบ  
MIT MD337586   ขายึดท่อร่วมไอดี K67T
MIT MD337587   ขายึดท่อร่วมไอดี K67T
MIT MD337622   ปลอกวาวล์ E54A
MIT MD337623   ปลอกวาวล์ E54A
MIT MD337624   ปลอกวาวล์ E54A
MIT MD337625   ปลอกวาล์ว ไอเสีย E54A
MIT MD337626   ปลอกวาล์ว ไอเสีย E54A
MIT MD337627   ปลอกวาล์ว ไอเสีย E54A
MIT MD337658   สายพานปั๊มเพาเวอร์ SPECIAL
MIT MD337687   ตัวปรับกระเดื่องวาว (16V) E33A
MIT MD337886   รีเลย์หัวเผา K14T
MIT MD337888   รีเลย์หัวเผา S/D K64T
MIT MD337944   ปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง V73W
MIT MD337952   ท่อยางฝาวาวล์ K67T
MIT MD337952  T   ท่อยางฝาวาวล์ A53
MIT MD337952V T   ท่อไอน้ำมันเครื่อง K64T
MIT MD338149   ขายึด CK5A
MIT MD338195   ขายึด CK5A
MIT MD338231  T   CAMSHAFT KG5
MIT MD338231 T   CAMSHAFT KA5TNMHENM
MIT MD338315   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง 16V E33A
MIT MD338316   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง 4G63 E55A
MIT MD338319   มู่เล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง 4G63/O E55A
MIT MD338357   ท่อร่วมไอดี V73W
MIT MD338462   สายพานปั๊มพาวเวอร์ EA2A
MIT MD338513  T   สายพานพัดลม 5PK865 4G15 CK2A
MIT MD338513V T   สายพานพัดลม 5PK865 4G15 CK2A
MIT MD338528   ท่อยางน้ำ V75W
MIT MD338589   เสื้อสูบ A/T CK5A
MIT MD338592   เสื้อสูบ CK4A
MIT MD338917  T   ยางรองฝาครอบ CK2A
MIT MD338917 T   GASKET,TIMING BELT COVER CS3ASTJERU
MIT MD338980V T   โบล์ท K14T
MIT MD338997   ชุดควบคุมการจุดระเบิด V43W
MIT MD339118   ซีลปลอกหัวเทียน 4G18 CS3A
MIT MD339224   ลูกสูบ & สลัก EA5A
MIT MD339326   สปริงลูกรอกสายพานราวลิ้น CS3A
MIT MD339362   เซ็นเซอร์ควบคุมรอบเครื่อง CK5A
MIT MD339488   เสื้อสูบ CK2A
MIT MD339640   เซนเซอร์อากาศ EA2A
MIT MD339752  T   วาวไอดี CS3A
MIT MD339752 T   VALVE,INLET CS3ASTUERU
MIT MD339754  T   วาวไอเสีย CS3A
MIT MD339767   ตัวปรับกระเดื่องวาว 16V O E55A
MIT MD339889   ลูกลอกสายพานปั้มเพาเวอร์ H57WA
MIT MD339958   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ V43W
MIT MD339959   กล่องควบคุมเครื่องยนต์ V45W
MIT MD340124   รีซีสเตอร์ 'นชพ'  

Thailand Spare Parts

Over 2,946,681 Customers Served Since 1975

Copyright © Thailand Spare Parts. All Rights Reserved.